Bezpečnostné riešenia

Ochrana dát nie je vecou jednoduchou, keďže množstvo dát a ich zdroje exponenciálne rastú, preto vám s ňou v DATALANe radi pomôžeme.

Sieťová bezpečnosť


Systémy a sieťové technológie sú veľmi komplexné systémy, čo poskytuje útočníkom veľký priestor na rôzne tipy útokov.

Ochrana koncových zariadení

Nielen váš software či sieť je potrebné chrániť pred nežiaducimi útokmi, ale aj koncové zariadenia.

Analýza sietí, systémov
a komunikačných dát

Dôkladnou analýzou a monitorovaním prevádzky v reálnom čase dokážeme odhaliť problémy v sieti a predísť prípadným poruchám či stratám.

Ochrana citlivých dát - dátová bezpečnosť

V súčasnej ére informácií sú dáta „nerastným bohatstvom“
každej organizácie.

Neustála a proaktívna ochrana dát pred všetkými hrozbami, vrátane externých i interných krádeží dát, zničením, znehodnotením a zneužitím dát, musí byt hlavnou prioritou každej organizácie. 

Čo vám ponúkame?

Ochrana dát pred neautorizovaným prístupom​

Nezávislosť ochrany dát od administrátorov a privilegovaných používateľov

Automatická klasifikácia citlivých dát​

Výhody nášho riešenia

Ochrana aplikácií - aplikačná bezpečnosť

Výkonné, dostupné a funkčné aplikácie sú dnes
už neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie.

Od nich priamo závisí kvalita služieb, produktov, ktoré organizácia poskytuje. Aplikácie sú však kritické pre každodenný chod organizácie. Prostredníctvom nich zamestnanci i externisti pristupujú k dôležitým dátam a iným hodnotám. Avšak bez správnej ochrany sa práve aplikácie môžu stať cieľom zneužitia, ktoré môže viest k nežiadúcim únikom dôležitých informácií a dát. Prieskumy hovoria, že v 53 % prípadoch sú práve aplikácie cieľom útokov.

Čo vám ponúkame?

Spoľahlivá ochrana vašich dát a zdrojov

Identifikácia a likvidácia útokov s vysokou presnosťou

Monitoring prístupu k webovým aplikáciám

Výhody nášho riešenia

WAF – eliminácia útokov bez zmeny v aplikáciách

Webový aplikačný firewall (WAF) sa umiestňuje do siete pred chránenú aplikáciu, čo uľahčuje jeho implementáciu. Dostupný je vo forme cloudovej služby, virtuálneho alebo fyzického zariadenia. Okrem štandardných statických signatúr a reputácií proaktívne deteguje a eliminuje robotizované útoky, úniky prihlasovacích a citlivých údajov, preťaženia chránenej aplikácie. Používa umelú inteligenciu a strojové učenie na detekciu anomálií a neznámych útokov. Nasadenie technológie nevyžaduje žiadne zmeny na strane webovej aplikácie, a preto negatívne neovplyvňuje jej výkonnosť.

Sieťová bezpečnosť

Systémy a sieťové technológie sú veľmi komplexné systémy,
čo poskytuje útočníkom veľký priestor na rôzne tipy útokov.

Nedostatočné sieťové opatrenia umožňujú prípadným útočníkom možnosť prístupu k vašim citlivým dátam, informáciám, a tak spôsobili značné škody. Našim cieľom je preto v prvom rade prevencia voči útokom a odcudzeniu dát, ale aj kontrola neoprávneného prístupu. Zabezpečíme lepšiu viditeľnosť neštandardných aktivít v sieti, čím dokážeme zabrániť prípadným útokom či iným škodám. Pomocou nášho riešenia zabezpečíme vaše siete a sieťové zariadenia proti útokom a poskytneme nepretržitú službu ochrany.

Ochrana koncových zariadení

Nielen váš software či sieť je potrebné chrániť
pred nežiaducimi útokmi, ale aj koncové zariadenia.

Tými dnes nerozumieme už len stolné počítače, notebooky či tlačiarne, ale aj tablety, inteligentné mobilné telefóny či zariadenia typu tenký klient či PLC. Operačný systém či firmware týchto zariadení je preto potrebné mať pod kontrolou.

Na ich ochranu však nestačí len antivírusový program. Potrebná je pokročilejšia a komplexná ochrana ako napríklad antivírusy novej generácie, detekcia hrozieb, správa zariadení, ochrana pred únikom údajov (data leak protection – DLP) a mnoho ďalších. Blokovaním útokov a maximálnou ochranou s čo najmenšou systémovou záťažou vám pomôžeme efektívne predísť únikom dát. Prepojenie koncových zariadení k podnikovým sieťam totiž vytvára cesty útoku bezpečnostným hrozbám.

Čo vám ponúkame?

Zisťovanie zraniteľnosti a penetračné testovanie

Nepodporované a neaktualizované systémy v sieti predstavujú potencionálne riziko pre bezpečnosť.

Zraniteľnosti, ktoré sa nachádzajú v týchto systémoch, môžu byt využité rôznymi útočníkmi na prienik do siete, kedy môže dôjsť k odcudzeniu dôverných informácií alebo k spôsobeniu iných škôd v sieti.

Ak chcete vedieť, ako ste na tom s bezpečnosťou a mať prehľad o nepodporovaných a neaktualizovaných systémoch vo svojej sieti, odborníci z DATALANu vás otestuú ako hacker a zistia, na akej úrovni je bezpečnosť vo vašej firme a či nie ste vystavení možnému riziku.

Zisťovanie zraniteľností a penetračné testy predstavujú testovanie bezpečnosti informačného systému prostredníctvom nástrojov a postupov, ktoré sú bežne využívané hackermi cielene napádajúcimi dostupné informačné systémy.

Čo vám ponúkame?

Výhody nášho riešenia

Analýza sietí, systémov a komunikačných dát

Dôkladnou analýzou a monitorovaním prevádzky v reálnom čase dokážeme odhaliť problémy v sieti a predísť prípadným poruchám či stratám.

Základ tvorí monitoring prevádzky a analýza dát. Pomocou monitoringu prevádzky nepretržite sledujeme počítačovú sieť, získame tak prehľad o dostupnosti služieb či serverov, vyťaženosti liniek a iných zariadení.

Analýza dát slúži na zber a následnú analýzu dát s cieľom odhaliť bezpečnostné či prevádzkové anomálie, ktoré by naznačovali prípadné infiltrovanie útočníkov do infraštruktúry. Zabránime tak prípadným hrozbám a rizikám v rámci komunikačných dátových sietí

Čo vám ponúkame?